Türkiye Noterler Birliği Kuruluşu, Görevleri ve Organları

Kuruluş:

Türkiye Noterler Birliği, Anayasa'nın 135'inci maddesine göre Noterlik Kanunu ile kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun'da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine tabidir. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

Görevleri:

Birliğin görevleri Noterlik Kanunu'nun 166'ncı maddesinde gösterilmiş olup, şunlardır:

a) Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak,

b) Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek,

Milletlerarası toplantılara katılmak ve sair çalışmalarda bulunmak,

c) Noter katibi yetiştirmek için kurslar açmak,

ç) Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine bildirmek,

d) Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,

e) Noterler ile katiplerine, Yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para vermek,

f) Üyelerin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri vesair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak,

g) Her adli yılın açılmasından önce kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet Bakanlığına rapor vermek,

ğ) Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak,

 h) Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun bir şekilde yönetmek ve işletmek,

 ı) Noterlerle katip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip örnek hazırlamak,

 i) Noterlik işlerinin bu Kanun'a uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambiyo senetlerinin (çek, poliçe,emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak, (İlgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten kaçınamazlar).

 j) Noterlerin genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

 k) Noter Odalarının üye sayısı ve çalışması gözönünde bulundurulmak suretiyle Noter Odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarı ve ödeme şeklini belli etmek,

 l) Noterlik Kanunu'nun 109'uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını belirlemek,

 m) Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak,

 

Organları:

Birliğin organları;

a) Birlik Kongresi,

b) Birlik Yönetim Kurulu,

c) Birlik Başkanlık Divanı,

ç) Birlik Başkanı,

d) Birlik Disiplin Kurulu,

e) Noter Odalarıdır.

 ​​ Türkiye Noterler Birliği
Tüm Hakları Saklıdır. @2017

Bu site en iyi Google Chrome web tarayıcısı ile çalışmaktadır.
24.06.2014 Tarihinden İtibaren Ziyaretci Sayısı 3259577
Son Güncellenme Tarihi 20.04.2018 16:22