KURUMS​AL YAPI​

Türkiye Noterler Birliği Kuruluşu, Görevleri ​ve Organları

Kuruluşu:​

Türkiye Noterler Birliği, Anayasa'nın 135'inci maddesine göre Noterlik Kanunu ile kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun'da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine tabidir. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

Birliğin görevleri Noterlik Kanunu'nun 166'ncı maddesinde gösterilmiş olup, şunlardır:

 •  Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak,

 •  Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek,

 •  Milletlerarası toplantılara katılmak ve sair çalışmalarda bulunmak,

 •  Noter katibi yetiştirmek için kurslar açmak,

 •  Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine bildirmek,

 •  Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,

 •  Noterler ile katiplerine, Yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para vermek,

 •  Üyelerin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri vesair sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak,

 •  Her adli yılın açılmasından önce kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet Bakanlığına rapor vermek,

 •  Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak,

 •  Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun bir şekilde yönetmek ve işletmek,

 •  Noterlerle katip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip örnek hazırlamak,

 •  Noterlik işlerinin bu Kanun'a uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambiyo senetlerinin (çek, poliçe,emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak, (İlgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten kaçınamazlar).

 •  Noterlerin genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

 •  Noter Odalarının üye sayısı ve çalışması gözönünde bulundurulmak suretiyle Noter Odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarı ve ödeme şeklini belli etmek,

 •  Noterlik Kanunu'nun 109'uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını belirlemek,

 •  Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak,

Organları:

Birliğin organları;

 •  Birlik Başkanı,

 •  Birlik Başkanlık Divanı,

 •  Birlik Yönetim Kurulu,

 •  Birlik Disiplin Kurulu,

 •  ​Birlik Kongresi,

 •  Noter Odalarıdır.​​

​Misyon

Noterlerin hak ve menfaatlerini korumak, kamu düzeninin bir unsuru olan noterlik mesleğini sürekli geliştirmek ve kalıcı güven sembolü olmasını sağlamak.

Vizyon

2020 yılına kadar noterlik sistemini Kıta Avrupası hukuk sistemindeki noterlik seviyesine taşıyarak mesleğin hukukçu kimliğini ön plana çıkartmak.

Temel Değerler

 •  Tarafsızlık
 •  Güvenilirlik
 •  Yenilikçilik
 •  Kurumsallık
 •  Etkili İletişim​

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN GÖREVLERİ

Birlik Başkanının görevleri Noterlik Kanunu’nda gösterilmiş olup şunlardır:

 •  Birliği, mahkemeler ile diğer merciler önünde ve protokolde temsil etmek, dilek ve sunuşlarda bulunmak,

 •  Birlik Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanına başkanlık etmek, gündemlerini hazırlatmak ve kararlarını yürütmek,

 •  Noterlik Kanunu’nun 172’nci maddesine göre verilecek yetki dairesinde Birlik adına iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelerde bulunmak, Birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,

 •  Yabancı noter birlikleri ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak, yürütm​ek, bunların toplantılarına katılmak, çalışmalarında dilek ve sunuşlarda bulunmak,

 •  Kanun, yönetmelik ve kurumlarca verilen diğer görevleri yapmaktır.​

Birlik Kongresi

Birlik Kongresi, noter odaları genel kurulları tarafınd​an seçilen ikişer noter ile noter odaları başkanlarından kurulur. Noter sayısı 10 dan fazla olan noter odaları, 10 dan fazla her 10 noter için ayrıca bir delege seçerler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri delege seçilemez. Ancak, bunlar kongrenin tabii üyesi olup, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar. ​​

İmkan olduğu takdirde aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Oda Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği bulunmayan noterler, delege seçilemezler.

Birlik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve gündem Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafından en az otuz gün önce gazetelerle ilan edilir; ayrıca noter odalarına da bildirilir.

Birlik Kongresi, Adalet Bakanlığının ve Birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. Birlik Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü takdirde, kongreyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, bu Kanunda yazılı görevlere uygun görüşme konusunu kapsaması şarttır.

​Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri

Yunus TUTAR
BAŞKAN
Yunus TUTAR - Beykoz 2. Noteri

1961 yılında Konya’da doğan Yunus TUTAR, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisans eğitimini tamamlamıştır.

1983-1994 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.03.1994 tarihinde Kelkit Noteri olarak mesleğe başlayan Yunus TUTAR, daha sonra sırasıyla Sarayönü ve Konya/Ereğli 1’inci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 21.12.2006 tarihinde atandığı Beykoz 2’nci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Yunus TUTAR, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Konya Noter Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2006 yılları arasında Konya Noter Odası Başkanı, 2006-2008 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, 2010-2012 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2012 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Metin SUYABATMAZ
BAŞKAN YARDIMCISI
Metin SUYABATMAZ - Üsküdar 11. Noteri

1961 yılında Erzincan'da doğan Metin SUYABATMAZ, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-1988 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 17.02.1988 tarihinde Tutak Noteri olarak mesleğe başlayan Metin SUYABATMAZ, daha sonra sırasıyla Lapseki, Karabük 3'üncü ve Bodrum 3'üncü Noterliği görevini yürütmüş olup, 01.07.1999 tarihinde atandığı Üsküdar 11'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Metin SUYABATMAZ, aynı zamanda 2008 – 2012 yılları arasında İstanbul Noter Odası Başkanı olarak idari görevde bulunmuştur.

2012 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Ahmet UĞURLU
ÜYE
Ahmet UĞURLU - Üsküdar 6. Noteri

1962 yılında Tokat/Erbaa'da doğan Ahmet UĞURLU, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1988-1989 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 22.08.1989 tarihinde Sarıoğlan Noteri olarak mesleğe başlayan Ahmet UĞURLU, daha sonra sırasıyla Göksun, Boyabat, Erbaa ve Beyoğlu 38'inci Noterliği görevini yürütmüş olup, 01.10.2012 tarihinde atandığı Üsküdar 6'ncı Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Ahmet UĞURLU, aynı zamanda 2012-2016 yılları arasında arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayman Üye olarak idari görevde bulunmuştur.

2010 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Şaban KÜTÜK
ÜYE
Şaban KÜTÜK - Karşıyaka 5. Noteri

1960 yılında Sivas’ta doğan Şaban KÜTÜK, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-1993 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 20.09.1993 tarihinde Besni Noteri olarak mesleğe başlayan Şaban KÜTÜK, daha sonra sırasıyla Rize 2’nci, Mudanya, Bursa 5’inci ve Bursa 11’inci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 01.05.2015 tarihinde atandığı Karşıyaka 5’inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.​

2018 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Dursun CİN
ÜYE
Dursun CİN - Samsun 1. Noteri

1959 yılında Bafra'da doğan Dursun CİN, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1984-1998 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.07.1998 tarihinde Beşikdüzü Noteri olarak mesleğe başlayan Dursun CİN, daha sonra sırasıyla Tatvan, Didim 2'nci ve Kahramanmaraş 4'üncü Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 24.12.2013 tarihinde atandığı Samsun 1'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

2012 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Gülüzar IRMAK
ÜYE
Gülüzar IRMAK- Bakırköy 16. Noteri

1959 yılında Sivas'ta doğan Gülüzar IRMAK, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1987-2005 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.03.2005 tarihinde Ordu/Ulubey Noteri olarak mesleğe başlayan Gülüzar IRMAK, daha sonra sırasıyla Dursunbey, Lüleburgaz 3'üncü ve Beyoğlu 58’inci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 08.01.2018 tarihinde atandığı Bakırköy 16’ncı Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

2014 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Serdar ARAT
ÜYE
Serdar ARAT - İstanbul 20. Noteri

1965 yılında Iğdır'da doğan Serdar ARAT, 1986 yılında İstanbul Ünivesitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1988-2005 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 16.08.2005 tarihinde Tuzluca Noteri olarak mesleğe başlayan Serdar ARAT, daha sonra sırasıyla Doğubeyazıt 1'inci, Bodrum 3'üncü ve Beşiktaş 23'üncü Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 04.07.2017 tarihinde atandığı İstanbul 20'nci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

2014 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı Üyeleri

Yunus TUTAR
BAŞKAN
Yunus TUTAR - Beykoz 2. Noteri

1961 yılında Konya’da doğan Yunus TUTAR, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisans eğitimini tamamlamıştır.

1983-1994 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.03.1994 tarihinde Kelkit Noteri olarak mesleğe başlayan Yunus TUTAR, daha sonra sırasıyla Sarayönü ve Konya/Ereğli 1’inci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 21.12.2006 tarihinde atandığı Beykoz 2’nci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Yunus TUTAR, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Konya Noter Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2006 yılları arasında Konya Noter Odası Başkanı, 2006-2008 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, 2010-2012 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2012 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Metin SUYABATMAZ
BAŞKAN YARDIMCISI
Metin SUYABATMAZ - Üsküdar 11. Noteri

1961 yılında Erzincan'da doğan Metin SUYABATMAZ, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-1988 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 17.02.1988 tarihinde Tutak Noteri olarak mesleğe başlayan Metin SUYABATMAZ, daha sonra sırasıyla Lapseki, Karabük 3'üncü ve Bodrum 3'üncü Noterliği görevini yürütmüş olup, 01.07.1999 tarihinde atandığı Üsküdar 11'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Metin SUYABATMAZ, aynı zamanda 2008 – 2012 yılları arasında İstanbul Noter Odası Başkanı olarak idari görevde bulunmuştur.

2012 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Ayhan TOSUN
GENEL SEKRETER
Ayhan TOSUN

1964 yılında Elazığ'da doğmuş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aynı Fakültede Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır.

1989 yılında Ünye Hâkimi olarak göreve başladıktan sonra Gürgentepe, Başkale, Pazarcık ve Mudanya Hâkimlikleri görevlerinde bulunmuştur.

02.01.2001 tarihinde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliğine atandıktan sonra ise sırasıysa aynı yer Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve ardından Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmıştır.

07.09.2004 ile 11.04.2013 tarihleri arasında Hukuk İşleri Genel Müdürü olarak görev yapan Ayhan TOSUN, bu dönemde ayrıca Hâkim ve Savcı Adayları Mülakat Kurulu, Adalet Akademisi Genel Kurulu, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu, İş Yurtları Kurumu Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı UYAP Koordinasyon Kurulu Üyelikleri ile Arabuluculuk Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

11.04.2013 tarihinde atandığı Kanunlar Genel Müdürlüğü görevinden ise 17.07.2013 tarihinde emekli olmuştur.

19.07.2013 tarihinden itibaren ise Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

GENEL SEKRETER

Ayhan TOSUN
Ayhan TOSUN

1964 yılında Elazığ'da doğmuş, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aynı Fakültede Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır.

1989 yılında Ünye Hâkimi olarak göreve başladıktan sonra Gürgentepe, Başkale, Pazarcık ve Mudanya Hâkimlikleri görevlerinde bulunmuştur.

02.01.2001 tarihinde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliğine atandıktan sonra ise sırasıysa aynı yer Daire Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve ardından Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmıştır.

07.09.2004 ile 11.04.2013 tarihleri arasında Hukuk İşleri Genel Müdürü olarak görev yapan Ayhan TOSUN, bu dönemde ayrıca Hâkim ve Savcı Adayları Mülakat Kurulu, Adalet Akademisi Genel Kurulu, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu, İş Yurtları Kurumu Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı UYAP Koordinasyon Kurulu Üyelikleri ile Arabuluculuk Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştur.

11.04.2013 tarihinde atandığı Kanunlar Genel Müdürlüğü görevinden ise 17.07.2013 tarihinde emekli olmuştur.

19.07.2013 tarihinden itibaren ise Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Üyeleri

İnci ŞENER
BAŞKAN

İnci ŞENER - Kartal 21. ​Noteri

Günay ALTÜRK
ÜYE

Günay ALTÜRK - Bakırköy 30. Noteri

Şengül TÜRKER
ÜYE

Şengül TÜRKER - Zeytinburnu 4. Noteri

Gülsüm BÜLTE
ÜYE

Gülsüm BÜLTE - Ankara 43. Noteri

Serpil FURTUN
ÜYE

Serpil FURTUN - Ankara 26. Noteri

Noter Odaları

Kuruluşu:

Noter Odası;

Oda Genel Kurulu,

Oda Başkanı,

Oda Yönetim Kurulu,

Oda personeli birimlerinden oluşur.

Noter Odası Genel Kurulunun Görevleri:

a) Noter Odası Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek ve çalışmasını onaylamadığı takdirde yeniden seçim yapmak,

b) Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek ve onaylamak,

c) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanarak veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak,

ç) Oda Başkanı ve Oda Yönetim Kurulunu seçmek,

d) Birlik genel kuruluna katılacak delegeleri seçmek,

e) Kanun ve yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

​​

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması​​​