ARAÇ SİCİL ve TESCİL SİSTEMİ (ARTES)

01.05.2010 tarihinde uygulamaya alınan “Tescili Yapılmış Araçların (2.El) Noterliklerde Satış ve Devri Projesi” ile başlayan araç satış işlemleri sonrasında, 06.01.2017 tarih ve 29940 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 61'inci maddesiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na Ek-18'inci madde ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Türkiye Noterler Birliği koordinesinde Noterlikler tarafından yapılmasına olanak sağlanmıştır.

Yapılan yasal düzenlemeye istinaden, noterliklerde yapılan 2. El araç satış işlemleri, 01.02.2018 tarihi itibari ile bir aracın yaşam döngüsünde yapılan tüm işlemlerin noterlikler üzerinden yapılabilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmış, “Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES)” olarak adlandırılmıştır.

Bu yaşam döngüsü, aracın doğumu (ilk tescili), aracın teknik değişiklikleri (tadilat), araç üzerinde diğer kurumların haklarının takip edilmesi (hak mahrumiyetleri, rehin, haciz vs), aracın el değiştirmesi (devir, satış) ve aracın ölümüdür ( hurda vs.).

Proje ile tüm bu yaşam döngüsü işlemlerinin vatandaş açısından hızlı, güvenli, yaygın noterlik ağı ve tek nokta üzerinden yapılması hedeflenmiştir.

Proje üç alt modül ile birlikte geliştirilmektedir;

Bayi Modülü : Bayi, üretici ve ithalatçıların kullandığı tescil uygulamasıdır. Bu modül ile vatandaşlarımız birinci el araç alım işlemlerini otomobil bayileri üzerinden hızlı ve güvenilir bir şekilde yapması ve aynı zamanda bilgilerin Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemleri (TNBBS) arşivinde kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.

ARTES : Noterliklerin kullandığı araç tescil ve sicil uygulamasıdır. Bu modül ile vatandaşlarımız noterlikler üzerinden araç tescil ve sicil işlemlerini yaptırabilmektedir.

SİMAS : TNB bünyesinde kurulan Sicil ve Tescil İşlemleri Müdürlüğünün kullandığı Sicil Modülüdür.

Araç Tescil ve Sicil İşlemlerinin Türkiye Noterler Birliği bünyesinde noterliklere devri 5 aşamadan oluşmaktadır.

  • 1. Aşama : Veriler EGM’de kalacak şekilde aşağıda listelenen işlemlerle ilgili tescil belgeleri ve plaka basım talep belgelerinin basım işlemlerinin noterliklerde yapılması;

    1. Noterliklerde yapılan ikinci el satış işleminde, tescil iş kuralları kontrolünün EGM’de kalacak şekilde satış sonrası gerçekleşen tescil işlemi,

    2. Bayiler dışında kalan ilk tescil işlemlerinin tümüyle noterliklerde yapılması,

  • 2. Aşama Bayiler tarafından yapılan satış sonrası tescil işlemi,

  • 3. Aşama Birinci ve ikinci maddede belirtilen tescil uygulamalarının dışında kalan diğer sicil ve tescil işlemlerinin noterliklerde yapılması,

  • 4. Aşama Emniyet Genel Müdürlüğü sistemlerindeki Araç Sicil Veri Tabanı’nın ve kurumsal servislerin Türkiye Noterler Birliğine devri,

  • 5. Aşama Türkiye genelinde trafik tescil kuruluşlarında bulunan araç siciline ilişkin fiziki arşivin Türkiye Noterler Birliğine devrinin yapılması.

Projede 1. Aşama ve 2. Aşama tamamlanarak 3. Aşamaya gelinmiştir. 3. Aşamada yer alan diğer tescil işlemleri (hurdaya ayırma, trafikten çekme vb.) ile ilgili toplam 15 ana iş kalemi olup, bugüne kadar 10 ana iş kalemini içeren uygulamalar devreye alınmıştır. Her ay birkaç uygulama birden noterlerin kullanımına açılarak, 3. Aşama kapsamında kalan iş kalemlerinin de noterliklere devri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Projenin 3. Aşamasının tamamlanmasının ardından 4. Aşamaya geçilerek, verilerin devri ile aynı anda tüm kurumsal entegrasyonlar TNB tarafından eş zamanlı olarak devralınacaktır. Kurumsal entegrasyonlar kapsamında 16 Kurum ve 52 Banka ile entegrasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Projenin 5. Aşaması olan; fiziksel arşivin devri ile ilgili çalışmalar da diğer çalışmalarla birlikte devam etmektedir.

Ayrıntılı bilgi için ARTES Portal sayfasına buradan erişebilirsiniz.

HİZMETLERİMİZ