KURUMS​AL YAPI​

Türkiye Noterler Birliği Kuruluşu, Görevleri ​ve Organları

Kuruluşu:​

Türkiye Noterler Birliği, Anayasa'nın 135'inci maddesine göre Noterlik Kanunu ile kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Bu Kanun'da gösterildiği şekilde Devletin idari ve mali denetimine tabidir. Birliğin merkezi Ankara'dadır.

Birliğin görevleri Noterlik Kanunu'nun 166'ncı maddesinde gösterilmiş olup, şunlardır:

 •  Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak,

 •  Mesleğin gelişmesi için kitap ve dergi yayınlamak, konferanslar düzenlemek,

 •  Milletlerarası toplantılara katılmak ve sair çalışmalarda bulunmak,

 •  Noter katibi yetiştirmek için kurslar açmak,

 •  Noterliği ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere kendiliğinden veya istek üzerine bildirmek,

 •  Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,

 •  Noterler ile katiplerine, Yönetmelikte gösterilecek belirli bir süre ve tutarda borç para vermek,

 •  Üyelerin ev sahibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri vesaire​ sosyal hizmetlerden faydalanmaları konusunda tedbirler almak,

 •  Her adli yılın açılmasından önce kendi çalışmaları ve mesleki ihtiyaçları hakkında Adalet Bakanlığına rapor vermek,

 •  Noterliklere ait evrakın korunması ve saklanması için ortak tedbirler almak,

 •  Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını Birlik amaçlarına uygun bir şekilde yönetmek ve işletmek,

 •  Noterlerle katip ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip örnek hazırlamak,

 •  Noterlik işlerinin bu Kanun'a uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambiyo senetlerinin (çek, poliçe, emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmi ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak, (İlgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten kaçınamazlar).

 •  Noterlerin genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

 •  Noter Odalarının üye sayısı ve çalışması göz önünde bulundurulmak suretiyle Noter Odalarına Birlikçe verilecek ödenek miktarı ve ödeme şeklini belli etmek,

 •  Noterlik Kanunu'nun 109'uncu maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, her nevi ortak hesap paylaşım esaslarını belirlemek,

 •  Kanunlarla verilmiş diğer görevleri yapmak,

Organları:

Birliğin organları;

 •  Birlik Başkanı,

 •  Birlik Başkanlık Divanı,

 •  Birlik Yönetim Kurulu,

 •  Birlik Disiplin Kurulu,

 •  ​Birlik Kongresi,

 •  Noter Odalarıdır.​​

​Misyon

Noterlerin hak ve menfaatlerini korumak, kamu düzeninin bir unsuru olan noterlik mesleğini sürekli geliştirmek ve kalıcı güven sembolü olmasını sağlamak.

Vizyon

2020 yılına kadar noterlik sistemini Kıta Avrupası hukuk sistemindeki noterlik seviyesine taşıyarak mesleğin hukukçu kimliğini ön plana çıkartmak.

Temel Değerler

 •  Tarafsızlık
 •  Güvenilirlik
 •  Yenilikçilik
 •  Kurumsallık
 •  Etkili İletişim​

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN GÖREVLERİ

Birlik Başkanının görevleri Noterlik Kanunu’nda gösterilmiş olup şunlardır:

 •  Birliği, mahkemeler ile diğer merciler önünde ve protokolde temsil etmek, dilek ve sunuşlarda bulunmak,

 •  Birlik Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanına başkanlık etmek, gündemlerini hazırlatmak ve kararlarını yürütmek,

 •  Noterlik Kanunu’nun 172’nci maddesine göre verilecek yetki dairesinde Birlik adına iltizam ve iktisapta bulunmak, yüklenmelerde bulunmak, Birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,

 •  Yabancı noter birlikleri ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak, yürütm​ek, bunların toplantılarına katılmak, çalışmalarında dilek ve sunuşlarda bulunmak,

 •  Kanun, yönetmelik ve kurumlarca verilen diğer görevleri yapmaktır.​

Birlik Kongresi

Birlik Kongresi, noter odaları genel kurulları tarafınd​an seçilen ikişer noter ile noter odaları başkanlarından kurulur. Noter sayısı 10 dan fazla olan noter odaları, 10 dan fazla her 10 noter için ayrıca bir delege seçerler. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri delege seçilemez. Ancak, bunlar kongrenin tabii üyesi olup, Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ile ilgili kararlarda oylamaya katılamazlar. ​​

İmkan olduğu takdirde aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Oda Yönetim Kuruluna seçilme yeterliği bulunmayan noterler, delege seçilemezler.

Birlik Kongresi her yıl Haziran ayının ilk haftası içinde toplanır. Toplantı günü, yeri ve gündem Türkiye Noterler Birliği Başkanı tarafından en az otuz gün önce gazetelerle ilan edilir; ayrıca noter odalarına da bildirilir.

Birlik Kongresi, Adalet Bakanlığının ve Birlik üyesi noterlerin onda birinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. Birlik Yönetim Kurulu da gerekli gördüğü takdirde, kongreyi olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantı istemlerinin, bu Kanunda yazılı görevlere uygun görüşme konusunu kapsaması şarttır.

​Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri

Dursun CİN
BAŞKAN
Dursun CİN - Samsun 1. Noteri

1959 yılında Bafra'da doğan Dursun CİN, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1984-1998 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.07.1998 tarihinde Beşikdüzü Noteri olarak mesleğe başlayan Dursun CİN, daha sonra sırasıyla Tatvan, Didim 2'nci ve Kahramanmaraş 4'üncü Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 24.12.2013 tarihinde atandığı Samsun 1'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Dursun CİN aynı zamanda 2012-2018 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

18.06.2018 tarihinden itibaren Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şaban KÜTÜK
BAŞKAN YARDIMCISI
Şaban KÜTÜK - Karşıyaka 5. Noteri

1960 yılında Sivas’ta doğan Şaban KÜTÜK, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-1993 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 20.09.1993 tarihinde Besni Noteri olarak mesleğe başlayan Şaban KÜTÜK, daha sonra sırasıyla Rize 2’nci, Mudanya, Bursa 5’inci ve Bursa 11’inci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 01.05.2015 tarihinde atandığı Karşıyaka 5’inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Şaban KÜTÜK, aynı zamanda 2012-2016 yılları arasında Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

18.06.2018 tarihinden itibaren Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Tuncay ŞENEROL
SAYMAN ÜYE
Tuncay ŞENEROL - Ayvalık 1. Noteri

1960 yılında Balıkesir’de doğan Tuncay ŞENEROL, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-2008 yılları arasında Savcı olarak görev yaptıktan sonra, 16.06.2008 tarihinde Bayat/Afyonkarahisar Noteri olarak mesleğe başlayan Tuncay ŞENEROL; daha sonra sırasıyla Keçiborlu ve Menemen 3’üncü Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 03.04.2017 tarihinde atandığı Ayvalık 1’inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Tuncay ŞENEROL, aynı zamanda 2015-2017 yılları arasında İzmir Noter Odası Başkanı olarak görev yapmıştır.

18.06.2018 tarihinden itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevini yürütmektedir.

Metin SUYABATMAZ
ÜYE
Metin SUYABATMAZ - Üsküdar 11. Noteri

1961 yılında Erzincan'da doğan Metin SUYABATMAZ, 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-1988 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 17.02.1988 tarihinde Tutak Noteri olarak mesleğe başlayan Metin SUYABATMAZ, daha sonra sırasıyla Lapseki, Karabük 3'üncü ve Bodrum 3'üncü Noterliği görevini yürütmüş olup, 01.07.1999 tarihinde atandığı Üsküdar 11'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Metin SUYABATMAZ, aynı zamanda 2008 – 2012 yılları arasında İstanbul Noter Odası Başkanı olarak görev yapmıştır.

2012 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Yunus TUTAR
ÜYE
Yunus TUTAR - Beykoz 2. Noteri

1961 yılında Konya’da doğan Yunus TUTAR, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-1994 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.03.1994 tarihinde Kelkit Noteri olarak mesleğe başlayan Yunus TUTAR, daha sonra sırasıyla Sarayönü ve Konya/Ereğli 1’inci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 21.12.2006 tarihinde atandığı Beykoz 2’nci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Yunus TUTAR, aynı zamanda 1998-2002 yılları arasında Konya Noter Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2006 yılları arasında Konya Noter Odası Başkanı, 2006-2008 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, 2010-2012 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2018 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Başkanı olarak görev yapmıştır.

18.06.2018 tarihinden itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Lütfullah ULUGÜN
ÜYE
Lütfullah ULUGÜN - Ankara 12. Noteri

1963 yılında Trabzon’da doğan Lütfullah ULUGÜN, 1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve Yüksek Lisans Eğitimini de aynı fakültede tamamlamıştır.

1988-1989 yılları arasında Türkiye Noterler Birliğinde, 1989 yılından itibaren de Ordu Yardımlaşma Kurumunda Avukatlık yapmıştır. 25.10.2001 tarihinde Akpınar Noteri olarak mesleğe başlayan Lütfullah ULUGÜN, daha sonra sırasıyla Çamlıdere ve Kastamonu 3’üncü Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 22.06.2012 tarihinde atandığı Ankara 12. Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Lütfullah ULUGÜN, aynı zamanda 2006-2012 yılları arasında 3 dönem Ankara Noter Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2018 yılları arasında 2 dönem Ankara Noter Odası Başkanı olarak görev yapmış, ayrıca TNB Bilişim Komisyonu, Genelge ve Yargı Kararları Derleme Komisyonu ile Ankara Noter Odası Hukuk, Arge ve Bilişim Komisyonlarında görev almıştır.

10.06.2018 tarihinden itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Gülüzar IRMAK
ÜYE
Gülüzar IRMAK- Bakırköy 16. Noteri

1959 yılında Sivas'ta doğan Gülüzar IRMAK, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1987-2005 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.03.2005 tarihinde Ordu/Ulubey Noteri olarak mesleğe başlayan Gülüzar IRMAK, daha sonra sırasıyla Dursunbey, Lüleburgaz 3'üncü ve Beyoğlu 58’inci Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 08.01.2018 tarihinde atandığı Bakırköy 16’ncı Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

2014 yılından itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı Üyeleri

Dursun CİN
BAŞKAN
Dursun CİN - Samsun 1. Noteri

1959 yılında Bafra'da doğan Dursun CİN, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1984-1998 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 01.07.1998 tarihinde Beşikdüzü Noteri olarak mesleğe başlayan Dursun CİN, daha sonra sırasıyla Tatvan, Didim 2'nci ve Kahramanmaraş 4'üncü Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 24.12.2013 tarihinde atandığı Samsun 1'inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Dursun CİN aynı zamanda 2012-2018 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

18.06.2018 tarihinden itibaren Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şaban KÜTÜK
BAŞKAN YARDIMCISI
Şaban KÜTÜK - Karşıyaka 5. Noteri

1960 yılında Sivas’ta doğan Şaban KÜTÜK, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-1993 yılları arasında Avukat olarak görev yaptıktan sonra, 20.09.1993 tarihinde Besni Noteri olarak mesleğe başlayan Şaban KÜTÜK, daha sonra sırasıyla Rize 2’nci, Mudanya, Bursa 5’inci ve Bursa 11’inci Noterliği görevlerin​i yürütmüş olup, 01.05.2015 tarihinde atandığı Karşıyaka 5’inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Şaban KÜTÜK, aynı zamanda 2012-2016 yılları arasında Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

18.06.2018 tarihinden itibaren Türkiye Noterler Birliği Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Tuncay ŞENEROL
SAYMAN ÜYE
Tuncay ŞENEROL - Ayvalık 1. Noteri

1960 yılında Balıkesir’de doğan Tuncay ŞENEROL, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1983-2008 yılları arasında Savcı olarak görev yaptıktan sonra, 16.06.2008 tarihinde Bayat/Afyonkarahisar Noteri olarak mesleğe ​başlayan Tuncay ŞENEROL; daha sonra sırasıyla Keçiborlu ve Menemen 3’üncü Noterliği görevlerini yürütmüş olup, 03.04.2017 tarihinde atandığı Ayvalık 1’inci Noterliği görevini halen sürdürmektedir.

Tuncay ŞENEROL, aynı zamanda 2015-2017 yılları arasında İzmir Noter Odası Başkanı olarak görev yapmıştır.

18.06.2018 tarihinden itibaren Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği görevini yürütmektedir.

Av.Dr. İbrahim GÜL
GENEL SEKRETER
Av.Dr. İbrahim GÜL
GENEL SEKRETER
Av.Dr. İbrahim GÜL
Av.Dr. İbrahim GÜL

Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Üyeleri

İnci ŞENER
BAŞKAN

İnci ŞENER - Kartal 21. ​Noteri

Günay ALTÜRK
ÜYE

Günay ALTÜRK - Beşiktaş 16. Noteri

Şengül TÜRKER
ÜYE

Şengül TÜRKER - Zeytinburnu 4. Noteri

Gülsüm BÜLTE
ÜYE

Gülsüm BÜLTE - Antalya 11. Noteri

Serpil FURTUN
ÜYE

Serpil FURTUN - Akyurt 3​. Noteri

Noter Odaları

Kuruluşu:

Noter Odası;

Oda Genel Kurulu,

Oda Başkanı,

Oda Yönetim Kurulu,

Oda personeli birimlerinden oluşur.

Noter Odası Genel Kurulunun Görevleri:

a) Noter Odası Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek, kabul etmek ve çalışmasını onaylamadığı takdirde yeniden seçim yapmak,

b) Odanın gider bütçesi teklifini görüşmek ve onaylamak,

c) Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanarak veya üyelerin teklifi üzerine görüşüp karara bağlamak,

ç) Oda Başkanı ve Oda Yönetim Kurulunu seçmek,

d) Birlik genel kuruluna katılacak delegeleri seçmek,

e) Kanun ve yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmaktır.

​​

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması​​​​